"இது ஒரு டைரி குறிப்பு" - தமிழ்நெஞ்சம் ஹிப்ஸ் [ hifs@live.com ] Tel: +65 91897619

இருபதாம் நூற்றாண்டு தெடக்கத்திலிருந்து் காணும் பொருட்களை அப்படியே வரையாமல், நிறங்களையும், வடிவங்களையும் பயன்படுத்தி வரையப்படும் ஓவியம் Abstract ஓவியமாகும். இயல்பான காட்சிகளை எளிய வடிவத்தில் கற்பனை திறனுடன் அப்படியே காட்சிகளை பிரதிபலிக்காமல் மறைமுகமாக உணர்த்தும் ஓவியம். நுட்பம், உலகக் காட்சிகளின், வெளித் தோற்றத்துக்குப் புலப்படாத, உள்ளார்ந்த பண்புகளை ஓவியத்தில் கொண்டு வருவதற்கு உதவியது.