"இது ஒரு டைரி குறிப்பு" - தமிழ்நெஞ்சம் ஹிப்ஸ் [ hifs@live.com ] Tel: +65 91897619

சதுரங்கம் இருவர் விளையாடும் ஒரு பலகை விளையாட்டாகும். இப்பலகை,8 வரிசைகளிலும், 8 நிரல்களிலும் (8 x 8) அமைந்த கட்டங்களைக் கொண்ட சதுர வடிவமானது. ஒரு பக்கத்துக்கு 16 காய்கள் வீதம், 32 காய்கள் கறுப்பு வெள்ளை நிறங்களில் இவ் விளையாட்டில் பயன்படுகின்றன. மதியூகமும், தந்திரமும் இவ் விளையாட்டுக்கு முக்கியமானதாகும். இந்தியாவில் ஏழாம் நூற்றாண்டுல் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டு விளையாடப்பட்டு வந்த சதுரங்கம் என்னும் விளையாட்டிலிருந்தே இது வளர்ச்சியடைந்தது என்பது பொதுமறை.