"இது ஒரு டைரி குறிப்பு" - தமிழ்நெஞ்சம் ஹிப்ஸ் [ hifs@live.com ] Tel: +65 91897619

மடகாஸ்கர் (Madagascar) தீவுக்கு 900 கிமீ கிழக்கே; ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திற்கு தென் கிழக்கு கடலோரப் பகுதியில் இருக்கும் ஒரு தீவு மொரிசியஸ் (Mauritius). இந்நாட்டில் ஏறக்குறைய 30 000 தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர். இந் நாட்டு பணத்தில் தமிழ் எழுத்துக்களை காணலாம்.